» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - II Liceum Ogólnokształcące im. S.Staszica w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-29/10

Tarnowskie Góry, dnia 17 stycznia 2011 roku

SKO.0913-29/10

SZANOWNY PAN
Kazimierz Sporoń
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Staszica w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) zawarciu w zapisie księgowym daty dowodu księgowego niezgodnej ze stanem rzeczywistym, tj. niezgodnie z pkt.1.3. Zasad (Polityki) Rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach nr 5/2009 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.), a w konsekwencji niechronologicznym ujęciu w dzienniku stwierdzonej w ww. dowodzie operacji gospodarczej, co jest niezgodne z art.14 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
2) braku zmiany umowy o pracę (...) w formie pisemnej w zakresie wysokości premii, co jest niezgodne z art.29 §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz.94 z późn. zm.);
3)nierzetelnym sporządzeniu dokumentu będącego podstawą przygotowania listy płac pracowników administracji za miesiąc październik 2010 roku poprzez zawarcie w nim kwoty dodatku funkcyjnego (...) w kwocie wyższej niż ustalona w umowie o pracę, a następnie nierzetelnej kontroli merytorycznej sporządzonej listy płac w ww. zakresie, co jest niezgodne z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach nr 5/2009 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.) oraz §20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.), a w konsekwencji sporządzeniu listy płac niezgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje, czym naruszono art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.).
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-29/10, zobowiązuję do:
1) zawierania w zapisie księgowym daty dowodu księgowego będącego podstawą zapisu, zgodnie z datą w nim zawartą, tj. zgodnie z pkt.1.3. Zasad (Polityki) Rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach nr 5/2009 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.);
2) chronologicznego ujmowania w dzienniku zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);
3) dokonywania zmian umów o pracę w formie pisemnej, zgodnie z art.29 §4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz.94 z późn. zm.), a zwłaszcza do dostosowania postanowień umowy o pracę (...) w zakresie przysługującej jej premii do przepisów §13 ust.3 regulaminu wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach;
4) wykazywania w dokumentach będących podstawą sporządzenia listy płac, poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach zgodnych z postanowieniami ich umów o pracę;
5) dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej list płac, zwłaszcza w zakresie zgodności zawartych w niej składników wynagrodzenia z postanowieniami umów o pracę pracowników II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, zgodnie z przepisami rozdziału 2.2 zasad (polityki) rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach nr 5/2009 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.) oraz §20 Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.); mając na uwadze konieczność zapewnienia sporządzenia listy płac zgodnie z art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.);
6) przywrócenia, w zakresie kwot dodatku funkcyjnego wypłaconego (...), stanu zgodnego z postanowieniami zawartej z tą osobą umowy o pracę.
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-01-17)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2011-01-17

Data wprowadzenia: 2011-01-24

Wyświetleń: 1604

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2011-01-24

« POWRÓT

WYDRUK