» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-27/10

Tarnowskie Góry, dnia 17 stycznia 2011 roku

SKO.0913-27/10

SZANOWNA PANI
Alicja Juziuk
Dyrektor Wieloprofilowego Zespołu Szkół 
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

   Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
   W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
- zawarciu w zapisie księgowym daty dowodu księgowego niezgodnej ze stanem rzeczywistym, tj. niezgodnie z pkt.1.3. Zasad (Polityki) Rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół nr 14 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.), a w konsekwencji niechronologicznym ujęciu w dzienniku stwierdzonej w ww. dowodzie operacji gospodarczej, co jest niezgodne z art.14 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 4 lit. a Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.).
   W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-27/10, zobowiązuję do:
1) zawierania w zapisie księgowym daty dowodu księgowego będącego podstawą zapisu, zgodnie z datą w nim zawartą tj. zgodnie z pkt.1.3. Zasad (Polityki) Rachunkowości w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty oraz w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (zarządzenie Dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół  nr 14 z dnia 14 maja 2009 roku z późn. zm.),
2) chronologicznego ujmowania w dzienniku zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 4 lit. a Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego (uchwała nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku z późn. zm.).
   Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-01-17)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert

 


Osoba wprowadzająca dokument: Jacek Odziomek

Data dokumentu: 2011-01-17

Data wprowadzenia: 2011-06-02

Wyświetleń: 1385

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2011-01-26
Edycja dokumentu: Jacek Odziomek, dnia: 2011-06-02
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK