» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2010

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich GórachSymbol: SKO.0913-30/10

Tarnowskie Góry, dnia 24 stycznia 2011 roku


SKO.0913-30/10


Pani Aleksandra Dawid
Dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Tarnowskich Górach


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacji zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1.nierzetelnym sporządzaniu dowodów księgowych "Protokołów przekazania - przyjęcia środka trwałego", poprzez zawarcie w nich daty przekazania i przyjęcia książek darowanych przez Radę Rodziców niezgodnej ze stanem rzeczywistym, będącej datą zakupu książek, czym naruszono art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j. t.  Dz. U.  z 2009 roku., nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 11 załącznika do Uchwały Nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 16 lutego 2009 roku ze zmianami w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego, a w konsekwencji ujęciu w księgach rachunkowych dowodów księgowych po upływie okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiły stwierdzone w nich zdarzenia gospodarcze niezgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o rachunkowości, a także dokonaniu zapisów księgowych w księdze inwentarzowej pod inną datą niż to uczyniono na kontach księgi głównej, niezgodnie z "Protokołami przekazania - przyjęcia  środka trwałego",  co narusza przepis art.16 ust.1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości;
2.realizowaniu w okresie od 01.01.2010 do dnia 25.01.2010 roku zamówienia publicznego w zakresie sprzątania pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przed zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, co było niezgodne z pkt 3.1 rozdziału I Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne (Uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 211/1056/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku.).
3.dokonaniu zmiany umowy o pracę nauczyciela w związku z uzyskaniem przez niego wyższego stopnia awansu zawodowego przed udokumentowaniem przez niego prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego poprzez przedstawienie  aktu nadania stopnia awansu zawodowego, co jest niezgodne z §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r., nr 22 poz.181 z późn. zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-30/10, zobowiązuję do:
1)rzetelnego sporządzania wewnętrznych dowodów księgowych Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących, to jest zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 11 załącznika do Uchwały Nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 16 lutego 2009 roku ze zmianami w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego;
2)dokonywania zapisów księgowych w księdze inwentarzowej w dacie zgodnej z dokonaniem zapisu na kontach księgi głównej oraz zgodnie z dowodem księgowym, zgodnie z art. 16 ust. 1 
i art. 24 ust 2 ustawy o rachunkowości;
3)niezwłocznego przekazywania wewnętrznych dokumentów księgowych do Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty mając na uwadze art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz §   15 załącznika do Uchwały Nr 185/897/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 16 lutego 2009 roku ze zmianami w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Zespole Obsługi Finansowej Oświaty i jednostkach oświatowych Powiatu Tarnogórskiego;
4)realizowania każdego zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14000 EURO wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie tego zamówienia, zgodne z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 278/1389/2010 z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne;
5)dokonywania zmiany umowy o pracę nauczyciela w związku z uzyskaniem przez niego kolejnego stopnia awansu zawodowego wyłącznie po udokumentowaniu przez niego prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego poprzez przedstawienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r., nr 22 poz.181 zpóźn. zm.).
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-01-24)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2011-01-24

Data wprowadzenia: 2011-02-03

Wyświetleń: 1402

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2011-02-03

« POWRÓT

WYDRUK