» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2010 roku

Uchwała nr 309/1558/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo BibielaSymbol: 309/1558/2010

Uchwała nr 309/1558/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 22 lipca 2010 roku

 

w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17, pkt 7 lit. a) w związku z art. 24,  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm. ), a także § 59, ust. 1 i 2 uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego z późniejszymi zmianami

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Uzgodnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie - Sołectwo Bibiela z uwzględnieniem następujących uwag:

1.       w rozdz. 4 Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego należy zmienić treść § 17 ust. 1 pkt 2 na następującą: "Na terenie występowania pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych "Bibiela" oznaczonej graficzne na rysunku planu obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska wód podziemnych oraz mogących pogorszyć stan środowiska wód podziemnych określony w zapisach decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000 roku nr SR-I-6814/3/33/2000",

2.       w Rozdziale 5 Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w §18 należy wskazać dokładne adresy obiektów objętych ochroną konserwatorską (dot. 1 budynku mieszkalnego i krzyża przydrożnego),

3.       w Prognozie oddziaływania na środowisko w rozdziale 2. Charakterystyka środowiska objętego projektowanym dokumentem należy dopisać: "Obecnie prowadzone są badania opadu pyłu wraz z metalami ciężkimi takimi jak: cynk, arsen, tal, kadm i ołów oraz badania gleb pod względem zasobności w składniki pokarmowe wraz z zawartością metali ciężkich. Badania są zlecone przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu pn. Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego. W Gminie Miasteczko Śląskie punkt poboru opadu pyłu zlokalizowany jest  w Żyglinku przy ul. Wyciślika 52",

4.       na str. 40 Prognozy oddziaływania na środowisko, w podrozdziale 2.2.12.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne uciążliwości  należy wykreślić treść pkt 10.  z uwagi na brak podstaw prawnych do zapisu zakazującego wywożenia gnojowicy na pola; terminy dotyczące stosowania gnojowicy jako nawozu naturalnego określone są  w ustawie o nawozach i nawożeniu,

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-08-04

Wyświetleń: 1105

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-08-04

« POWRÓT

WYDRUK