» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2010 roku

Uchwała nr 309/1560/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego ŻyglinekSymbol: 309/1560/2010

Uchwała nr 309/1560/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 22 lipca 2010 roku

w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek

 

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17, pkt 7 lit. a) w związku z art. 24,  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm. ), a także § 59, ust. 1 i 2 uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego z późniejszymi zmianami

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zgłosić następujące wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek:

1.       dla terenów oznaczonych w projekcie planu symbolem MN-U (tereny równoważnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej) proponuje się wniesienie zakazu lokalizacji usług uciążliwych oraz zakazu prowadzenia działalności gospodarczej stwarzającej uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości,

2.       pomiędzy wszystkimi terenami oznaczonymi symbolami planu MN-U, KSU-U i U proponuje się zaprojektowanie pasów oznaczonych symbolem planu ZNU (tereny zieleni nieurządzonej),

3.       w Rozdziale 2 Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej należy wprowadzić odrębne ustalenia w zakresie ochrony konserwatorskiej dla obiektu wpisanego do rejestru zabytków i pozostałych obiektów figurujących w wykazie obiektów objętych ochroną konserwatorską jako dobra kultury na mocy prawa miejscowego,

4.       do Prognozy oddziaływania na środowisko należy wnieść zapis: "Obecnie prowadzone są badania opadu pyłu wraz z metalami ciężkimi takimi jak: cynk, arsen, tal, kadm i ołów oraz badania gleb pod względem zasobności w składniki pokarmowe wraz z zawartością metali ciężkich. Badania są zlecone przez Starostwo Powiatowe w ramach projektu pn. Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego. W Gminie Miasteczko Śląskie punkt poboru opadu pyłu zlokalizowany jest w Żyglinku przy ul. Wyciślika 52".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-08-04

Wyświetleń: 1139

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-08-04

« POWRÓT

WYDRUK