» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 314/1593/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych niektórych dróg położonych na terenie miasta Lubliniec

Symbol: 314/1593/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1592/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia sposobu jej działania

Symbol: 314/1592/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1591/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w 2010 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych, w sferze organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Symbol: 314/1591/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1590/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XLIX/462/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 314/1590/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1589/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 314/1589/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1588/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Symbol: 314/1588/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-16

WIĘCEJ »
POWRÓT