» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2010 roku

Uchwała nr 338/1701/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok



Symbol: 338/1701/2010

Uchwała nr 338/1701/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

 

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2011 wraz z załącznikami.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   

 

 

Załącznik do uchwały nr 338/1701/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 r.

 

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia ………2011roku

 

w sprawie budżetu powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.); art. 211; art. 212; art. 214; art. 215; art. 217; art. 222; art. 235 ust. 1, 2 i 3; art. 236 ust. 1, 2, 3, 4; art. 239; art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); art. 121 ust. 4-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241); art. 403 i 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok w wysokości 142 940 230 zł,
z tego:

-      dochody bieżące w kwocie 124 220 938 zł;

-      dochody majątkowe w kwocie 18 719 292 zł;

zgodnie z tabelą Nr 1.

 

2.       Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a)       dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 554 019 zł, zgodnie z tabelą Nr 2;

b)       dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 305 240 zł,

c)       dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 550 000 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

 

§ 2

 

1.   Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok w wysokości 139 366 720 zł,

z tego:

-      wydatki bieżące w kwocie 120 832 127 zł;

-      wydatki majątkowe w kwocie 18 534 593 zł;

zgodnie z tabelą Nr 4.

 

2.   Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a)       wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 554 019 zł, zgodnie z tabelą Nr 5;

b)       wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 roku
w wysokości 18 534 593 zł, zgodnie z tabelą Nr 6;

c)       wydatki na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku
w wysokości 13 283 171 zł, z tego:

-         wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości
951 022 zł, w tym

§       wydatki na dotacje celowe w wysokości  951 022 zł;

§       wydatki na dotacje  podmiotowe w wysokości 0 zł;

§       wydatki na dotacje przedmiotowe w wysokości 0 zł;

-         wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w wysokości 12 332 149 zł, w tym

§       wydatki na dotacje celowe w wysokości  461 833 zł; 

§       wydatki na dotacje podmiotowe w wysokości  11 870 316 zł ;

§       wydatki na dotacje przedmiotowe w wysokości 0 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

d)       wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240), zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

1.       Przychody budżetu w wysokości 2 600 012 zł, rozchody w wysokości 6 173 522 zł, zgodnie
z tabelą Nr 7.

2.       Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 3 573 510 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

§ 4

 

W budżecie tworzy się rezerwy:

1.             ogólną w kwocie                                                                                    139 400 zł

2.             celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie                 236 000 zł

3.             celową na wydatki związane z oświatą w kwocie                                      147 411 zł

 

§ 5

 

Zatwierdza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 8.

 

§ 6

 

Upoważnia się zarząd do:

1.       zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 7000 000,00 zł;

2.       lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie roku na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

3.       udzielania poręczeń do maksymalnej kwoty 1 500 000 zł w roku budżetowym;

4.       dokonywania zmian w planie:

a)       wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,

b)       wydatków majątkowych,

c)       w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

 

§ 7

 

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a zwroty wydatków dotyczące lat poprzednich stanowią dochody powiatu.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Wyświetleń: 1034

Załączniki:
1) Projekt budżetu Powiatu na 2011 rok Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-12-02, Pobrań: 624, Typ: XLS, Rozmiar: 236.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-12-02

« POWRÓT

WYDRUK