» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2010 roku

Uchwała nr 338/1706/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach, poprzez wniesienie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, jako wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach nowych akcji przez Powiat Tarnogórski.Symbol: 338/1706/2010

Uchwała nr 338/1706/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach,  poprzez wniesienie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, jako wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach nowych akcji przez Powiat Tarnogórski.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

1.      Dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 5410/136, o pow. 1,4284 ha oraz działkę gruntu nr 5412/136 o pow. 0,4044 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 42359, zabudowanej budynkami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, o łącznej wartości 4 962 000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), w tym: budynki i budowle
o wartości 3 093 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) oraz grunt o wartości 1 869 000 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Część nieruchomości jest obciążona z tytułu umowy użyczenia nr SZS/5/2010
z dnia 22.09.2010 r. oraz z tytułu umowy najmu nr WSP/RU/152/2008 z dnia 12.06.2008 r.

2.      Dokonać podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 5433/136 o pow. 0,0511 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW nr 75414, o łącznej wartości 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Na nieruchomości ustanowiona jest bezpłatna służebność drogi, biegnąca po całej tej nieruchomości jako służąca do przechodu i przejazdu,  zgodnie z treścią § 5 umowy sprzedaży z dnia 3.10.2007 r. Rep. "A" Nr 5461/2007, zawartej przed notariuszem Z. Chudkiem w Kancelarii Notarialnej w Wodzisławiu Śląskim, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr 50844.

3.      Objąć przez Powiat Tarnogórski w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach" nowe akcje w liczbie 5 040 szt. (słownie: pięć tysięcy czterdzieści sztuk )  o wartości nominalnej 1 000,00 zł każda, w zamian za wkład Powiatu Tarnogórskiego określony
w ust. 1 i 2.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

§ 4

 

 Uchwała wchodzi w życie w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Wyświetleń: 1057

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-12-02

« POWRÓT

WYDRUK