Tytuł: Uchwała nr 24/119/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na realizację szkoleń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terytorium Powiatu Tarnogórskiego wykonywanych w ramach projektu pod nazwą "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej
Symbol: 24/119/2011

Uchwała nr 24/119/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lutego 2011 roku

 

 

                                                                w sprawie:

skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na realizację szkoleń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terytorium Powiatu Tarnogórskiego wykonywanych w ramach projektu pod nazwą "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

 

Na podstawie: art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) oraz punkt 1 podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach" stanowiącego załącznik do uchwały nr 278/1388/2010 Zarządu Powiatu  w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2010 roku

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Zatwierdza i kieruje się do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości przekraczającej 193 tys. euro na realizację szkoleń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terytorium Powiatu Tarnogórskiego wykonywanych w ramach projektu pod nazwą "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2011-03-09
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-03-09