Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 3/2012 z dnia 17.01.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2008 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia procedury inkasa opłaty skarbowej oraz trybu rozliczania poboru opłaty skarbowej zmienionego zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 3 lutego 2011 roku
Symbol: OR.Z.1430.3.2012

Zarządzenie Nr 3/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 17 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 2/2008 Starosty Tarnogórskiego z dnia 2 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia procedury inkasa opłaty skarbowej oraz trybu rozliczania poboru opłaty skarbowej zmienionego zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty Tarnogórskiego  z dnia 3 lutego 2011 roku

Na podstawie: art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym  z dnia 5 czerwca 1998 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm. ),  art.4 ust. 3 pkt 1,  ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2009 r. Nr 152 , poz. 1223  z późn. zm.) oraz ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr  225 ,poz. 1635 z późn. zm.)

Zarządzam
co następuje:

§ 1

§ 1 pkt b) otrzymuje brzmienie
"§ 1
b) w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku bieżącego Powiatu Tarnogórskiego. Do poboru gotówkowego opłaty skarbowej upoważnieni są pracownicy zatrudnieni w punkcie kasowym w komórce Geodety Powiatowego. W formie bezgotówkowej opłata skarbowa może być uiszczana przez interesantów z tytułu dokonywanych na ich rzecz czynności urzędowych przez wszystkie wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego na konto Powiatu Tarnogórskiego o numerze rachunku:  55 1140 1078 0000 4055 5300 1036"

§ 2

W pozostałym zakresie zarządzenie Nr 2/2008 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-01-17
Data wprowadzenia: 2012-01-18
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-01-18