Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 4/2012 z dnia 19.01.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5.01.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Symbol: OR.Z.1430.3.2012

Zarządzenie nr 4/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 19.01.2012 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5.01.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity DZ. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm.) oraz § 9ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 1/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5.01.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
"3) pracownikowi wykorzystującemu samochód prywatny do odbycia podróży w celach służbowych przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz innych należności z tytułu odbytej podróży służbowej na zasadach określonych w art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) i wydanym na jego podstawie stosownym rozporządzeniu wykonawczym."

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 1/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5.01.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-01-19
Data wprowadzenia: 2012-01-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-01-19