Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 24/2012 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Symbol: OR.Z.1430.21.2012

Zarządzenie nr 24/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 17.04.2012 roku

w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.)

zarządzam,
co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa sposoby i formy udostępniania informacji publicznej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, obowiązki pracowników związane z udostępnieniem tej informacji, a także wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz rejestru wniosków
o udostępnienie ww. informacji.

§ 2

1. Informacji publicznej udziela się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 112 poz.1198 z późn. zm.).
2. Informacje i dokumenty opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej nie podlegają udostępnieniu na wniosek zainteresowanego.
3. Udzielanie informacji publicznej będącej w zasobach Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach koordynuje i nadzoruje Sekretarz Powiatu.

§ 3

1. Naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych udzielają informacji publicznej w zakresie zadań publicznych realizowanych przez daną komórkę organizacyjną.
2. Pisma będące odpowiedzią na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, po zaparafowaniu przez naczelnika lub kierownika komórki organizacyjnej, podpisują Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu, Skarbnik i Sekretarz w zakresie nadzorowanej przez niego komórki organizacyjnej.
3. Sekretarz Powiatu rozpatruje wnioski o udostępnienie informacji publicznej na potrzeby prac i opracowań naukowych, a w szczególności poprzez wskazanie sposobu udostępnienia tej informacji.

§ 4

1. Naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych prowadzą rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań publicznych realizowanych przez daną komórkę organizacyjną.
2. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a także decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej wydaje Sekretarz Powiatu.

§ 6

Wprowadza się zakaz udostępniania informacji publicznej w drodze przeniesienia danych na przekazany w tym celu przez stronę elektroniczny nośnik pamięci.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz naczelnikom i kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 8

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 49/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2011 roku sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-04-17
Data wprowadzenia: 2012-04-17
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 do zarządzenia 24/2012Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-04-17
2) Załącznik nr 2 do zarządzenia 24/2012Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-04-17
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-17