Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 30/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Symbol: OR.Z.1430.24.2012

Zarządzenie 30/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 7.05.2012 roku

w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 r. z poźn. zmianami

zarządzam co następuje:

§ 1

Na podstawie § 22 ust 1 Regulaminu Organizacyjnego, w brzmieniu określonym w Uchwale Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zmianami, w szczególności załącznika nr 1 przedstawiającego schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego dokonuje się zmian w organizacji wewnętrznej poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z treścią załączników od nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchyla się zarządzenie nr 116/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku z późniejszymi zmianami.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 27 kwietnia 2012 roku, z wyjątkiem Załącznika Nr 5, który wchodzi w życie z dniem 1.07.2012 r.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-05-08
Data wprowadzenia: 2012-05-08
Załączniki:
1) Załączniki do zarządzenia 30/2012Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-05-08
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-05-08