Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 39/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Symbol: BOZ.1430.4.2012

Zarządzenie nr 39/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 4.06.2012 roku

w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie: art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity  DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), § 55 ust 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2007 r. Nr 69 poz. 1421 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67)

Zarządzam,
 co następuje:

§ 1

1. W Zarządzeniu nr 113/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 28.12.2011 roku w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpływająca do urzędu korespondencja kierowana jest na następujące piony:
1) Pion Starosty:
a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji
b) Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego,
c) Wydział Kontroli,
d) Geodeta Powiatowy,
e) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
f) Biuro ds. Audytu,
g) Biuro Rzecznika Prasowego,
h) Biuro Bezpieczeństwa Publicznego,
i) Biura ds. Obsługi Prawnej,
j) Biuro Kadr,
k) Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu,
l) Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
m) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
n) Sprawy dotyczące postępowań sądowych, prokuratorskich i innych związanych z wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem państwa.
2) Pion Wicestarosty:
a) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
c) Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
d) Wydział Transportu i Dróg Publicznych.
3) Pion Członka Zarządu:
a) Wydział Edukacji,
b) Wydział Budownictwa i Architektury,
c) Powiatowy Konserwator Zabytków,
d) Wydział Komunikacji.
4) Pion Skarbnika:
a) Wydział Budżetu,
b) Wydział Finansowo - Księgowy.
5) Pion Sekretarza:
a) Wydział Organizacyjny,
b) Biuro Obsługi Zarządu,
c) Biuro Rady Powiatu."

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Powyższe zmiany wprowadza się na okres od 30 maja 2012 roku do dnia powołania Członka Zarządu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 maja 2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-06-06
Data wprowadzenia: 2012-06-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-06-08