Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 41/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.05.2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Symbol: BOZ.1430.4.2012

Zarządzenie nr 41/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 4.06.2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.05.2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r.) oraz § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2007 r. Nr 69 poz. 1421 z późn. zm.)

Zarządzam,
 co następuje

§ 1

W Zarządzeniu nr 31/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 7.05.2012 w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 2 ust 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
 "1) Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert:
a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
b) Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego,
c) Wydział Kontroli,
d) Geodeta Powiatowy,
e) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
f) Biuro ds. Audytu,
g) Biuro Rzecznika Prasowego,
h) Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
i) Biuro ds. Obsługi Prawnej,
j) Biuro Kadr,
k) Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu,
l) Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
m) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
n) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach."
2. w § 2 ust 1 skreśla się pkt 3).
3. w § 2 ust 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
"4) Członek Zarządu Powiatu - Marian Szukalski:
a) Wydział Edukacji,
b) Wydział Budownictwa i Architektury,
c) Powiatowy Konserwator Zabytków,
d) Wydział Komunikacji,
e) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Powiat jest organem prowadzącym,
f) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty."
4. w § 2 ust 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
"6) Sekretarz -
a) Wydział Organizacyjny,
b) Biuro Obsługi Zarządu,
c) Biuro Rady Powiatu."

§ 2

Powyższe zmiany wprowadza się na okres od 30 maja 2012 roku do dnia powołania Członka Zarządu z wyjątkiem zmiany określonej w  § 1 pkt 4.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 maja 2012 roku, z wyjątkiem zmiany określonej w  § 1 pkt 4, która wchodzi wżycie z dniem 1 czerwca 2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-06-06
Data wprowadzenia: 2012-06-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-06-08