Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 42/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 37/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.05.2012 w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Symbol: BOZ.1430.4.2012

Zarządzenie 42/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 4.06.2012 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 37/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.05.2012 w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przyjętego Uchwałą
Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 r. z poźn. zmianami

Zarządzam,
 co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu 37/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.05.2012 w sprawie organizacji komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Pion Starosty (S).

Staroście Tarnogórskiemu podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
2. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego (ZS),
3. Wydział Kontroli (KN),
4. Geodeta Powiatowy (GP),
5. Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK),
6. Biuro ds. Audytu (AU),
7. Biuro Rzecznika Prasowego (RP),
8. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego (BP),
9. Biuro ds. Obsługi Prawnej (OP),
10. Biuro Kadr (KA),
11. Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu (SKPS),
12. Samodzielne stanowisko ds. BHP (BHP),
13. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (ON),


1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ilość etatów : 1
Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1
Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania określone w § 75 Regulaminu  Organizacyjnego.

2. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego
Ilość etatów: 5 
Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1 
Stanowiska urzędnicze: 4
Wydział realizuje zadania określone w § 74 Regulaminu Organizacyjnego.

3. Wydział Kontroli
Ilość etatów: 4
Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1
Stanowiska urzędnicze: 3
Wydział realizuje zadania określone w § 61 Regulaminu Organizacyjnego.

4. Geodeta Powiatowy
Ilość etatów: 31
Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1
  4.1. Referat Katastru Gruntów i Budynków (GP.K):  10
    4.1.1. Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1
    4.1.2. Stanowiska urzędnicze: 9
4.2. Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (GP.Z):  12
  4.2.1. Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1
  4.2.2. Stanowiska urzędnicze: 11
4.3. Referat Systemu Informacji Przestrzennej (GP.S): 5
  4.3.1. Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1
  4.3.2. Stanowiska urzędnicze: 4
4.4. Zespół ds. Obsługi Komórki Organizacyjnej (GP.O): 3
  4.4.1. Stanowiska urzędnicze: 3
Geodeta Powiatowy realizuje zadania określone w § 55 Regulaminu Organizacyjnego.

5. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Ilość etatów: 2
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1
Stanowiska urzędnicze: 1   
Rzecznik realizuje zadania określone w § 68 Regulaminu Organizacyjnego.

6. Biuro ds. Audytu
Ilość etatów: 2
Kierownicze Stanowisko urzędnicze: 2
Biuro realizuje zadania określone w § 50 Regulaminu Organizacyjnego.

7. Biuro Rzecznika Prasowego.
Ilość etatów: 2
Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1
Stanowiska urzędnicze: 1   
Biuro realizuje zadania określone w § 70 Regulaminu Organizacyjnego.
 
8. Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Ilość etatów: 9
Kierownicze Stanowisko Urzędnicze: 1
Stanowiska urzędnicze: 8   
Biuro realizuje zadania określone w § 51 Regulaminu Organizacyjnego.

9. Biuro ds. Obsługi Prawnej
Ilość etatów: 3
Stanowiska urzędnicze: 3
Biuro realizuje zadania określone w § 63 Regulaminu Organizacyjnego.

10. Biuro Kadr
Ilość etatów: 5 
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1
Stanowiska urzędnicze: 4
Biuro realizuje zadania określone w § 59 Regulaminu Organizacyjnego.

11. Wydział  Strategii, Kultury, Promocji i Sportu
Ilość etatów: 13
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1
Stanowiska urzędnicze: 12
Wydział realizuje zadania określone w § 80 Regulaminu Organizacyjnego.

12. Samodzielne stanowisko ds. BHP
Ilość etatów: jedna druga
Stanowisko urzędnicze: jedna druga 
Stanowisko realizuje zadania określone w § 71 Regulaminu Organizacyjnego

13. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Ilość etatów: 8
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1 
Stanowiska urzędnicze: 1 
3.1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 6
  3.1.1. Stanowiska urzędnicze: 6 
Biuro realizuje zadania określone w § 66 Regulaminu Organizacyjnego."

2. skreśla się Załącznik nr 3.
3. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie:

"Pion Członka Zarządu (Z).

Członkowi Zarządu Powiatu podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Edukacji (ED),
2. Wydział Budownictwa i Architektury (BA),
3. Powiatowy Konserwator Zabytków (KZ),
4. Wydział Komunikacji (KO).

1. Wydział Edukacji
Ilość etatów: 8
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1 
Stanowiska urzędnicze: 7
Wydział realizuje zadania określone w § 54 Regulaminu Organizacyjnego.

2. Wydział Budownictwa i Architektury
Ilość etatów: 12 
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1
Stanowiska urzędnicze: 11 
Wydział realizuje zadania określone w § 52 Regulaminu Organizacyjnego.

3. Powiatowy Konserwator Zabytków
Ilość etatów: 1
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1
Powiatowy Konserwator Zabytków realizuje zadania określone w § 67 Regulaminu Organizacyjnego.

4. Wydział Komunikacji
Ilość etatów: 18 
Kierownicze stanowisko urzędnicze: 1
  4.1. Zespół ds. Pojazdów (KO.P): 12
    4.1.1. Stanowiska urzędnicze: 12
  4.2. Zespół ds. Kierowców (KO.K): 5
    4.2.1. Stanowiska urzędnicze: 5
Wydział realizuje zadania określone w § 60 Regulaminu Organizacyjnego."

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Powyższe zmiany wprowadza się na okres od 30 maja 2012 roku do dnia powołania Członka Zarządu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 maja 2012 roku.          

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-06-06
Data wprowadzenia: 2012-06-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-06-08