Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 43/2012 z dnia 06.06.2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 88/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części, za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części w związku z realizacją inwestycji oraz zasad ustalania odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi
Symbol: BOZ.1430.4.2012

Zarządzenie nr 43/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 6.06.2012 r

w sprawie:
zmiany Zarządzenia nr 88/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części, za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części w związku z realizacją inwestycji oraz zasad ustalania odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi


Na podstawie § 42 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach (uchwała
Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.),

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 88/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części,
za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części w związku z realizacją inwestycji oraz zasad ustalania odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi, wprowadza się następujące zmiany:

1. "§ 2 W celu realizacji postanowień § 1 wprowadzam na terenie Powiatu Tarnogórskiego dwie strefy
do ustalania stawek czynszowych i opłat:

I strefa: lokale użytkowe i grunty położone w obrębach ewidencyjnych: Tarnowskie Góry, Sowice, Opatowice, a także Stare Tarnowice z wyłączeniem karty mapy 1 d.15 oraz Lasowice z wyłączeniem karty mapy 3 Nadleśnictwo Pniowiec, 6 Nadleśnictwo Pniowiec,
7 Nadleśnictwo Pniowiec, 9 Nadleśnictwo Pniowiec,

II strefa: lokale użytkowe i grunty nie objęte strefą I, położone na terenie Powiatu Tarnogórskiego."

2. W § 3, po ust. 4, dodaje się ust. 5, w brzmieniu:
" 5. Ustalam minimalną opłatę w wysokości 50 złotych netto za czasowe zajęcie nieruchomości lub ich części w związku z zakładaniem i przeprowadzaniem ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz innych tego rodzaju ciągów przewodów i urządzeń (tzw. "wejście w teren")."

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 88/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa lub ich części, za udostępnianie pomieszczeń w budynkach, a także opłat za czasowe zajęcie tych nieruchomości lub ich części w związku z realizacją inwestycji oraz zasad ustalania odpłatności w przypadku obciążania nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-06-06
Data wprowadzenia: 2012-06-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-06-08