Tytuł: Sesja w dniu 1 marca 2016 roku

Data: 1 marca 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 2 lutego 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2015 roku (druk nr 6/2016).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2015” (druk nr 7/2016).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020” (druk nr 8/2016).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016 (druk nr 10/2016).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 (druk nr 11/2016)
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 9/2016).
10. Dyskusja dotycząca oświaty w Powiecie Tarnogórskim.
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
14. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
15. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2016-02-22
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-02-22