Tytuł: Uchwała nr 264/1786/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Symbol: 264/1786/2006

Uchwała nr 264/1786/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 20 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zmianami)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

Załącznik do uchwały nr 264/1786/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich  Górach  z dnia 20 listopada 2006 roku

 

Uchwała nr .....…/…....../2006

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia …………………………..

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§1

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

do Uchwały Nr ....................

 

 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

 

 

z dnia

………………………………..

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

 

 

1.940.043,00

 

w tym na:

 

 

 

 

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                    w turnusach rehabilitacyjnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. a

390 941,00

 

 

 

2.

Dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. b

36 103,00

 

 

 

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c

 

425 229,00

 

 

 

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                                                                          w komunikowaniu się i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d

260 000,00    

 

 

 

5.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:  art. 35a ust. 1 pkt 8)

827 770,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 

 

dotychczas

zw. / zmn.

po zmianach

 

 

Razem:

 

 

82 700,00

 

0

 

82 700,00

1.

Udzielanie o.n. pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej: art. 12

51 000,00

0

51 000,00

2.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne: art. 26

w brzmieniu obowiązującym do 31.I.2003r.

14 700,00

0

14 700,00

4.

Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego o.n.: art. 38 i 40

17000,00

0

17 000,00

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

 

 

dotychczas

Zw. / zmn.

po zmianach

 

 

Razem:

 

 

1 691 711,00

 

248 332,00

 

1 940 043,00

1.

Dofinansowanie uczestnictwa o.n. i ich opiekunów                    w turnusach rehabilitacyjnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. a

390 941,00

0

390 941,00

2.

Dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki o.n. :  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. b

36 103,00 

0

36 103,00

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c

326 897,00

98 332,00

425 229,00

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                                                                          w komunikowaniu się i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d

200 000,00

60 000,00

260 000,00

5.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:  art. 35a ust. 1 pkt 8)

737 770,00

90 000,00

827 770,00

 

 

 Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2006-12-07
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-12-07