Tytuł: Uchwała nr 264/1787/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki
Symbol: 264/1787/2006

Uchwała nr 264/1787/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 20 listopada 2006 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki

 

Na podstawie art. 36a, ust. 1 i 3, w związku z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu a dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2003 r. nr 189, poz. 1855)

 

Zarząd Powiatu
uchwala:

 

§ 1

 

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

1.      Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

2.      Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Ogłoszenie o konkursie zamieścić w „Gazecie Wyborczej” i „Dzienniku Zachodnim” w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik nr 1

do Uchwały nr 264/1787/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

1. Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14

2. Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 36

 

I.         Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.   Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)      w przypadku Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tarnowskich Górach

- ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz   kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;

2)      w przypadku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach

- ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu,
w której wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli są najwyższe;

3)       ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)       posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5)       w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;

6)       posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)       nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)       nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

9)       nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

2.   Osoba niebędąca nauczycielem, która:

1)    ukończyła studia wyższe magisterskie ;

2)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy;

3)    posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia
w szkole lub zakresowi zadań placówki;

4)    ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

5)       posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania        pracy na stanowisku kierowniczym;

6)       nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia  1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

7)       nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8)       nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)

II.    Oferty osób przystępujących do konkursu w tym przypadku powinny zawierać:

1)             uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły   lub placówki;

2)             życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w
przypadku nauczyciela  lub stażu pracy dydaktycznej –
w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)             akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)             dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędacej nauczycielem;

5)             dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)             ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 6 maja 2003
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół
i placówek
(Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz.826 z późn. zm.);

7)             zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

8)             oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97,
poz. 674), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)             oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

11)         oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora – podać nazwę szkoły/placówki” w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres:

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2006-12-07
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-12-07