Tytuł: Tytuł: ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Ubezpieczenie Powiatu Tarnogórskiego"
Symbol: EO.ZP.3431-2-6/07

Tarnowskie Góry, dnia 27 lutego 2007 r.

Powiat Tarnogórski
w Tarnowskich Górach
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry


Ogłoszenie o wyniku przetargu 

       Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było "Ubezpieczenie Powiatu Tarnogórskiego" za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji
CIGNA STU S.A.
ul. Warszawska 58
40-008 Katowice

zaoferowana cena za przedmiot zamówienia:

część 1 kwota brutto: 168.348,00 PLN
część 2 kwota brutto: 64.540,00 PLN

          

Oceniane warunki ubezpieczenia/Wykonawca

1

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

TAK/NIE

Brak elementów udziału ubezpieczonego w odszkodowaniu. Zniesione franszyzy i udziały własne.

TAK

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również środki obrotowe własne i powierzone w postaci żywności i innych produktów w chłodniach i innych urządzeniach od szkód powstałych w wyniku niezależnych od ubezpieczonego przerw w dostawie energii elektrycznej. Limit odpowiedzialności w wysokości 25.000,00 PLN w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

TAK

Klauzula EIB 21 (klauzula miejsca ubezpieczenia)

NIE

Klauzula EIB 42 (klauzula warunków i taryf)

TAK

Klauzula EIB 63 (klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych)

NIE

Klauzula EIB 74 (klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia)

NIE

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 

Brak elementów udziału ubezpieczonego w odszkodowaniu. Zniesione franszyzy i udziały własne.

TAK

Klauzula wypłaty odszkodowania dla środków trwałych - odszkodowanie z tytułu zaistniałej szkody wyliczone zostanie w oparciu o wartość przedmiotu szkody stanowiącą wartość księgową brutto bez potrącania technicznego zużycia lub amortyzacji nie więcej jednak niż ustalany w umowie limit sumy ubezpieczenia.

NIE

Klauzula EIB 01B (klauzula reprezentantów)

NIE

Klauzula EIB 21 (klauzula miejsca ubezpieczenia)

NIE

Klauzula EIB 42 (klauzula warunków i taryf)

TAK

Klauzula EIB 64 (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych)

NIE

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

 Brak elementów udziału ubezpieczonego w odszkodowaniu. Zniesione franszyzy i udziały własne.

NIE

Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto utratę sprzętu, która nastąpiła wskutek kradzieży zwykłej (bez włamania). Dla tego ryzyka możliwe jest ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie mniejszej niż 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

TAK

Klauzula EIB 03 (klauzula przepięciowa sprzętu elektronicznego)

TAK

Klauzula EIB 21 (klauzula miejsca ubezpieczenia)

NIE

Klauzula EIB 42 (klauzula warunków i taryf)

TAK

Klauzula EIB 64 (klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych)

TAK

Klauzula EIB 74 (klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia)

NIE

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

 

Odpowiedzialność cywilna Powiatu Tarnogórskiego z tytułu decyzji podejmowanych przez urzędników (rozumianych jako osoby posiadające umocowanie prawne do podejmowania decyzji) - podlimit w ramach sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 100.000,00 PLN

TAK

Odpowiedzialność cywilna wzajemna - włączenie szkód powodujących roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu) Ochroną ubezpieczeniową objęte są w szczególności szkody spowodowane przez Powiatowy Zakład Budżetowy, którego działalności polega m.in. na realizacji usług budowlanych, utrzymania czystości oraz dozorowania w odniesieniu do mienia Powiatu.

TAK

Czyste straty finansowe, rozumie jako szkody nie będące następstwem szkód majątkowych i/lub osobowych - podlimit w ramach sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 50.000,00 PLN.

TAK

Klauzula EIB 01B/OC (klauzula reprezentantów)

NIE

Klauzula EIB 41 (klauzula rozliczenia składek)

TAK

Klauzula EIB 42 (klauzula warunków i taryf)

TAK

       Oferta powyższa uzyskała najwyższą liczbę punktów w świetle kryterium zawartego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
               
       

Dokument przygotowano w Wydziale Organizacyjnym (27.02.2007)
Autoryzacja dokumentu: Sekretarz Powiatu Tarnogórskiego - mgr Łukasz Romowicz


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Atamaniec
Data wprowadzenia: 2007-03-01
Załączniki:
1) info_o_zawarciu_umowyWprowadził: Katarzyna Atamaniec, Dnia: 2007-04-05
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Katarzyna Atamaniec, dnia: 2007-03-01