Tytuł: Uchwała nr 40/204/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach
Symbol: 40/204/2007

Uchwała nr 40/204/2007
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 11 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 36 a, ust. 5 w związku z art. 5c, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2003 r. Nr 189, poz. 1855)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Powołać Komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach w następującym składzie:

1.       Pan Józef Korpak               - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący Komisji

2.       Pan Sławomir Wilk             - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Członek Komisji

3.       Pan Stanisław Torbus         - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę -  Członek Komisji

4.       Pani Jadwiga Pszoniak       - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Członek Komisji

5.       Pani Joanna Kawalec          - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Członek Komisji

6.       Pan Janusz Mikrut             - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Członek Komisji

7.       Pani Irena Sobota - Piątek - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły -   Członek Komisji

8.       Pani Aleksandra Wtorek      - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły -   Członek Komisji

9.       Pan Klaudiusz Siwiec         - przedstawiciel Rodziców Uczniów Szkoły -     Członek Komisji

10.    Pan Piotr Nowak                 - przedstawiciel Rodziców Uczniów Szkoły -     Członek Komisji

11.    Pani Barbara Panczocha     - przedstawiciel KM NSZZ Solidarność Oświata Ziemi Tarnogórskiej - Członek Komisji

12.    Pani Małgorzata Durlak       - przedstawiciel ZNP Oddział Tarnowskie Góry - Członek Komisji

§ 2

Ustanowić Panią Jolantę Sorn - Tomczewską - Głównego Specjalistę Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej - jako protokolanta uprawnionego do dokumentowania przebiegu prac Komisji konkursowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-06-15
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15