Tytuł: Uchwała nr 41/210/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, obejmującego nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej
Symbol: 41/210/2007

Uchwała nr 41/210/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, obejmującego nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, obejmującego nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Załącznik do uchwały nr 41/210/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2007 roku.

 

 

Uchwała nr ....................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .....................

 

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego, obejmującego nieruchomość położoną w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej

 

 

Na podstawie art. 13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 12, pkt. 8, lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001, nr 142, poz.1592, z późn. zm.) w związku z § 11 Uchwały Nr XXI/184/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm.).

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na zbycie mienia opisanego poniżej:

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem apteki, położona w Tarnowskich Górach przy ulicy Szwedzkiej w Tarnowskich Górach, obejmująca działkę gruntu nr 2948/83 o pow. 0,1600 ha, uregulowaną
w Księdze Wieczystej KW nr 73517, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

 

Traci moc zapis § 1 ust. 7 uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-06-27
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-27