Tytuł: Uchwała nr 43/220/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości
Symbol: 43/220/2007

Uchwała nr 43/220/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 25 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Wnieść autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości, polegającą na nadaniu nowego brzmienia § 12, ust. 1, pkt c Zasad Gospodarowania Składnikami Majątkowymi Powiatowego Zasobu Nieruchomości o następującej treści: "70% ceny określonej przez Zarząd w przypadku jednoczesnej sprzedaży 100% lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielolokalowym". 

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Uzasadnienie

 

W związku ze zgłoszonym przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję ds. Infrastruktury Rady Powiatu wnioskiem dotyczącym zmiany zapisu § 12, ust. 1, pkt c projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości polegającym na zmianie wysokości bonifikaty z 60 % do 70 % Zarząd Powiatu przyjął powyższą uchwałę w sprawie autopoprawki, która uwzględnia zgłoszony przez Komisji wniosek.

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-06-27
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-27
Przesunięcie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-27