Tytuł: Uchwała nr 43/218/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za 2006r.
Symbol: 43/218/2007

Uchwała nr 43/218/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 25 czerwca 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za 2006r.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z  2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za 2006 rok, na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2006 r., którego sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów wynoszą - 18 791 513,63 złotych

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 r. do dnia 31.12.2006r. wykazujący się zyskiem netto w kwocie 376 751,37 złotych,

- zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- rachunek przepływów pieniężnych,

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Sprawozdanie finansowe SP ZOZ - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera  w Tarnowskich za 2006 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 4

.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-07-04
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-07-04