Tytuł: Uchwała nr 209/1034/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23
Symbol: 209/1034/2009

Uchwała nr 209/1034/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

 

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 2 z Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 209/1034/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

 

 

Uchwała nr  ..................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  ...........................

 

w sprawie: wyłączenia  Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych nr 2 w Tarnowskich Górach
z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.) oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Z dniem 31 sierpnia  2009 roku wyłączyć Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych nr 2
w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-06-24
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-06-24