Tytuł: Uchwała nr 254/1297/09 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok
Symbol: 254/1297/2009

Uchwała nr 254/1297/09

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 23 grudnia 2009 roku

 

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 183, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

Uchwala:

 

§ 1

 

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok:

 

1.      § 1 otrzymuje brzmienie:

 

1.      "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok w wysokości 166 262 232 zł, z tego:

-      dochody bieżące w kwocie 131 665 199 zł;

-      dochody majątkowe w kwocie 34 597 033 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1."

 

2.      Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a)      dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 205 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

b)      dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 500 000 zł,

c)      dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."

 

2.      § 2 otrzymuje brzmienie:

"1.  Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok w wysokości 165 727 130 zł, z tego:

-      wydatki bieżące w kwocie 137 780 944 zł;

-      wydatki majątkowe w kwocie 27 946 186 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

2.   "Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a)      wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13 205 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;

b)      wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku w wysokości 27 946 186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;

c)      wydatki na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań Powiatu w wysokości 9 192 794 zł, z tego:

-        wydatki na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 449 404 zł;

-        wydatki na dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
w wysokości 45 000 zł;

-        wydatki na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1 018 000 zł;

-        wydatki na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 79 320 zł;

-        wydatki na dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 6 903 000 zł;

-        wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi j.s.t. w wysokości 698 070 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 7."

 

3.      § 3 otrzymuje brzmienie:

1.      "Przychody budżetu w wysokości 4 962 195 zł, rozchody w wysokości 5 497 297 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 9.

2.      Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 535 102 zł. Planowaną nadwyżkę przeznacza się na częściową spłatę długu."

 

4.      § 4 otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

1.      ogólną w kwocie                                                                           180 000 zł

2.      celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie        15 000 zł

3.      celową na wydatki związane z oświatą w kwocie                          350 000 zł"

 

5.      w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:

1.      stan środków na początek okresu                                                      150 000 zł

2.      dochody                                                                                          1 005 359 zł

3.      wydatki                                                                                            1 145 359 zł

4.      stan środków na koniec okresu                                                            10 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10."

 

6.      w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1.      stan środków na początek okresu                                                                 0 zł

2.      przychody                                                                                           920 000 zł

3.      wydatki                                                                                               838 450 zł

4.      stan środków na koniec okresu                                                            81 550 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14."

 

7.      § 11 otrzymuje brzmienie:

"Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki od nr 1 do nr 16."

 

8.      Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

9.      Załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

10.  Załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

11.  Załącznik nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

12.  Załącznik nr 7 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

13.  Załącznik nr 8 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

 

14.  Załącznik nr 9 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

 

15.  Załącznik nr 10 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

 

16.  Załącznik nr 14 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

 

17.  Załącznik nr 16 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok otrzymuje postać według załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2010-01-07
Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 254/1297/2009Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-01-07
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-07
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-07