Tytuł: Uchwała nr 277/1380/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2009 rok oraz z wykonania planu finansowego za rok 2009 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
Symbol: 277/1380/2010

Uchwała nr 277/1380/2010

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 marca 2010 roku

 

 

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2009 rok oraz z wykonania planu finansowego za rok 2009 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z 2005 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

1.             Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2009 rok
o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz przedstawić do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

2.             Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2009 Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały do rozpatrzenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2010-03-22
Załączniki:
1) Załącznik do uchwąły nr 277/1380/2010 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2010-03-22
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-03-22