Tytuł: Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie
Symbol: SKO.0913-1/10

                                                                               Tarnowskie Góry, dnia 10 marca 2010 roku
SKO.0913-1/10

                                                                                SZANOWNA PANI
                                                                                mgr Jolanta Stopka
                                                                                Dyrektor
                                                                                Zespołu Szkół Specjalnych
                                                                                w Radzionkowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Specjalnych w Radzionkowie, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, dokonywania zmian umów o pracę oraz realizacja zaleceń pokontrolnych" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą, tj. w listopadzie 2009 roku, w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. przyznaniu nauczycielom jednego łącznego dodatku do wynagrodzenia za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych w wysokości 22% co jest niezgodne z § 11 i § 12 uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski, a następnie rozbiciu go na dwa dodatki w wysokościach również niezgodnych w cytowaną uchwałą Rady Powiatu;
2. sporządzeniu listy płac nauczycieli za miesiąc listopad 2009 roku, dokonując rozbicia  wysokości procentowej poszczególnych dodatków do wynagrodzenia z tytułu pracy w warunkach trudnych i uciążliwych, niezgodnie z umowami o pracę nauczycieli.
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-1/10, zobowiązuję do:
1. przyznawania nauczycielom dodatku za pracę w warunkach trudnych za faktycznie przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia w wysokości stawki procentowej od wynagrodzenia zasadniczego ustalonej w § 11 ust. 2 uchwały nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski;
2. przyznawania nauczycielom dodatku za pracę w warunkach uciążliwych w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zgodnie z § 12 ww. uchwały;
3. dokonania zmian umów o pracę nauczycieli w zakresie błędnie ustalonych dodatków za pracę w warunkach trudnych i w warunkach uciążliwych w celu zapewnienia ich zgodności z § 11 ust. 2 oraz § 12 ww. uchwały;
4. prawidłowego sporządzania list płac zapewniając zgodność zawartych w nich danych z poszczególnymi składnikami wynagrodzeń ustalonych w umowach o pracę.
     Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2010-03-10)
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Małgorzata Adamczyk
Data dokumentu: 2010-03-10
Data wprowadzenia: 2010-03-30
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Małgorzata Adamczyk, dnia: 2010-03-30