Tytuł: Uchwała Nr 51/243/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie: zlecenia do realizacji czynności likwidacyjnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji przy ul. Pyskowickiej 47-51
Symbol: 51/243/2011

 

Uchwała Nr 51/243/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 06 czerwca 2011 roku

 

 

w sprawie:

 zlecenia do realizacji czynności likwidacyjnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji przy ul. Pyskowickiej 47-51

                                                                                                                                           

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 3 Uchwały Nr XLVIII/444/2010  Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  25 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiek Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego  im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 oraz art. 734 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr16 poz. 93 z późn. zm).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Zawiera się z dniem 15.06.2011 r. z Panią Eweliną Kulawik zamieszkałą w ...............umowę o świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia czynności likwidacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy  im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji przy ul. Pyskowickiej 47-51.

2.       Umowę zawiera się na czas określony do dnia zakończenia czynności likwidacyjnych SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego  im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji z możliwością wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.

3.       Szczegółowy zakres usług do realizacji określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustala się w wysokości  ............... 

§ 3

 

Przyjmujący zlecenie nie może bez zgody Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach zaciągać  w imieniu zakładu zobowiązań w zakresie kredytów, pożyczek, remontów, inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2011-06-17
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2011-06-17