Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 10/2012 z dnia 24.02.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego zarządzeniem 117/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku
Symbol: OR.Z.1430.10.2012

Zarządzenie Nr 10/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 24 lutego 2012 roku

w sprawie:

zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego zarządzeniem 117/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku

Na podstawie: art. 34 ust. 1, art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r: Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) 

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany treści § 1 ust. 18, ust. 19, ust. 20 i ust. 23 zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach:
1) ust.18 otrzymuje brzmienie:
"18. Odsetki od należności jednostki ewidencjonuje się przy zastosowaniu konta 221 za pomocą którego dokonuje się przypisów aktualizujących należności w przypadku kiedy odpisem objęta jest należność główna.",
2) ust. 19 otrzymuje brzmienie:
"19. Po wpłacie odsetek lub należności objętych odpisem dokonuje się zmniejszenia tych odpisów aktualizujących.",
3) ust. 20 otrzymuje brzmienie:
"20. Odpisy aktualizacyjne dokonywane są na należnościach budżetowych oraz należnościach funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw w tym ZFŚS.
20.1. Odpisy aktualizujące należności, dotyczące rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.
20.2. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.
20.3. Odpisy aktualizujące należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
20.4. Odpisy aktualizujące są dokonywane zgodnie z przesłankami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w stosunku do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z zapłatą, których dłużnik zalega, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności lub innych należności zgodnie z ustawą o rachunkowości. W przypadku należności, które stały się wymagalne w okresie dłuższym niż 6 miesięcy dokonuje się odpisu w wysokości 100 %.
20.5. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od sposobu ujmowania należności w rachunku zysków i strat.
20.6. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane wcześniej odpisy aktualizujące.
20.7. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów lub dokonano odpisy w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od sposobu ujmowania należności stanowiących podstawę odpisu w rachunku zysków i strat jednostki.W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego równowartość wcześniej dokonanego odpisu zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub finansowych w zależności od sposobu ujęcia należności w rachunku zysków i strat.",
4) ust. 23 otrzymuje brzmienie:
"23. W księgach rachunkowych ujmowane są wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 5-go dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdań budżetowych. Ustala się zasady ujmowania w kosztach zdarzeń gospodarczych udokumentowanych fakturami posiadającymi odpowiedni opis merytoryczny oraz stosowny opis pracownika komórki zamówień publicznych stwierdzający legalność poniesionego wydatku, które wpłynęły do kontroli formalno-rachunkowej Wydziału Budżetu i Finansów do 5-go dnia miesiąca następnego. Tak opracowane dokumenty, po sprawdzeniu pod względem formalno - rachunkowym są przekazywane do zatwierdzenia i do wypłaty. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy dostarczone do Wydziału Budżetu i Finansów w terminie do 31 stycznia następnego roku obrotowego.".

§ 2

W pozostałym zakresie zarządzenie Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-02-27
Data wprowadzenia: 2012-03-02
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-03-02