Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 15/2012 z dnia 28.03.2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2011
Symbol: OR.Z.1430.13.2012

Zarządzenie nr 15/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia  28 marca 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2011

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-03-29
Data wprowadzenia: 2012-03-29
Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 15/2012Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-03-29
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-03-29