Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 26/2012 z dnia 18.04.2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach
Symbol: OR.Z.1430.22.2012

Zarządzenie nr 26/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 18.04.2012 roku

w sprawie:
wprowadzenia zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 775 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity DZ. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póżn. zm.) oraz § 9ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Zarządzam,
 co następuje:

§ 1

1. Do odbycia podróży służbowej, w pierwszej kolejności, należy wykorzystywać środki komunikacji publicznej oraz samochody służbowe, będące własnością Powiatu.
2. Wprowadza się zasady dotyczące przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie   Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w następującym brzmieniu:
1) zgody na odbycie podróży służbowej z wykorzystaniem samochodu prywatnego udziela Starosta,
2) z wnioskiem do Starosty o wyrażenie zgody na odbycie podróży służbowej z wykorzystaniem samochodu prywatnego może wystąpić każdy pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej, który posiada aktualne badania profilaktyczne do prowadzenia samochodu służbowego lub prywatnego w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
3) pracownikowi wykorzystującemu samochód prywatny do odbycia podróży w celach służbowych przysługuje zwrot kosztów przejazdu oraz innych należności z tytułu odbytej podróży służbowej na zasadach określonych w art. 34a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.) i wydanym na jego podstawie stosownym rozporządzeniu wykonawczym."

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 3

Uchyla się Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie zasad dotyczących przejazdu w ramach podróży służbowej na terenie kraju
z wykorzystaniem samochodu prywatnego przez pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ze zmianą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 24 lutego 2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-04-18
Data wprowadzenia: 2012-04-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-19