Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 31/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach
Symbol: OR.Z.1430.24.2012

Zarządzenie nr 31/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 7.05.2012

w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r.) oraz § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2007 r. Nr 69 poz. 1421 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. W skład zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach wchodzą: Starosta, Wicestarosta, Członkowie Zarządu Powiatu, Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu.

§ 2

1. Członkowie zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pełnią nadzór nad działaniem następujących komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych:

1) Starosta Tarnogórski - Lucyna Ekkert:
a) Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
b) Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego,
c) Wydział Kontroli,
d) Geodeta Powiatowy,
e) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
f) Biuro ds. Audytu,
g) Biuro Rzecznika Prasowego,
h) Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
i) Biuro ds. Obsługi Prawnej,
j) Biuro Kadr,
k) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których Powiat jest organem tworzącym,
l) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

2) Wicestarosta Tarnogórski - Andrzej Pilot:
a) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
c) Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
d) Wydział Transportu i Dróg Publicznych
e) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Zarządem Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,

3) Członek Zarządu Powiatu - Aleksandra Król - Skowron:
a) Wydział Strategii, Kultury, Promocji i Sportu,
b) Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
c) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
d) Wydział Komunikacji,
e) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach,

4) Członek Zarządu Powiatu - Marian Szukalski:
a) Wydział Edukacji,
b) Wydział Budownictwa i Architektury,
c) Powiatowy Konserwator Zabytków
d) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, dla których Powiat jest organem prowadzącym,
e) Sprawowanie w imieniu Zarządu Powiatu nadzoru nad działaniem Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty.

5) Skarbnik - Ewa Wachowiak:
a) Wydział Budżetu,
b) Wydział Finansowo - Księgowy.

6) Sekretarz - Beata Dymarczyk-Grochowina
a) Wydział Organizacyjny,
b) Biuro Obsługi Zarządu,
c) Biuro Rady Powiatu,

§ 3

Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 58/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 27 kwietnia 2012 roku z wyjątkiem § 2 ust 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1.07.2012 r.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-05-08
Data wprowadzenia: 2012-05-08
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-05-08