Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 36/2012 z dnia 15.05.2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym
Symbol: BOZ.1430.3.2012

Zarządzenie nr 36/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia  15.05.2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonym prawem rzeczowym

Na podstawie § 42 pkt 2 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach (uchwała Nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.),

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, o którym mowa w art. 285 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. służebnością drogi koniecznej, fragmentu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zbrosławicach oznaczonej jako działka nr 1100/152 karta mapy 1 dod. 3 obręb Zbrosławice zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GL1T/00073413/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonych działkami o numerach 116 i 117 karta mapy 1 dod. 3 obręb Zbrosławice zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GL1T/00070372/8 oraz numerem 597/161 karta mapy 1 dod. 3 obręb Zbrosławice zapisanej w księdze wieczystej KW Nr GL1T/00073296/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, którym na chwilę obecną jest Firma Handlowa Mueller-Janoszka, Alfred Mueller, Krzysztof Janoszka Spółka Jawna z siedzibą w Zbrosławicach o numerze REGON 272457786, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000081797.
2. Służebność drogi koniecznej polegać będzie na prawie przejazdu i przechodu przez fragment o powierzchni 0,0075 ha opisanej w ustępie 1 nieruchomości Skarbu Państwa, celem skomunikowania nieruchomości władnących z drogą publiczną.           
3. Ustanowienie służebności nastąpi odpłatnie i na czas nieoznaczony.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data dokumentu: 2012-05-16
Data wprowadzenia: 2012-05-17
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-05-17