Tytuł: Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 38/2012 z dnia 04.06.2012 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
Symbol: BOZ.1430.4.2012

Zarządzenie Nr 38/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 4.06.2012 roku

w sprawie  ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 253, § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1592 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

§1.

Ustalam czas i miejsce pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez poszczególnych Członków Zarządu Powiatu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§2.

Organizacja przyjęć klientów odbywa się za pośrednictwem sekretariatów.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

§5.

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 17/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11 lutego 2011  roku.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Piotr Opara
Data dokumentu: 2012-06-06
Data wprowadzenia: 2012-06-08
Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 38/2012Wprowadził: Piotr Opara, Dnia: 2012-06-08
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-06-08
Edycja dokumentu: Piotr Opara, dnia: 2012-06-08