Tytuł: Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu analiz finansowych, analiz ekonomicznych (metoda analizy uproszczonej) oraz analiz wrażliwości dla czterech projektów planowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej- ZIT Subregionu Centralnego.


Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Bąk
Data wprowadzenia: 2016-02-10
Załączniki:
1) informacja o wyborze wykonawcyWprowadził: Dariusz Bąk, Dnia: 2016-02-10
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2016-02-10