Tytuł: Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu analizy finansowej, analizy ekonomicznej (metoda analizy uproszczonej) oraz analizy wrażliwości dla projektu pn. "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach" planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.


Osoba wprowadzająca dokument: Dariusz Bąk
Data wprowadzenia: 2016-02-23
Załączniki:
1) zapytanie ofertoweWprowadził: Dariusz Bąk, Dnia: 2016-02-23
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dariusz Bąk, dnia: 2016-02-23