Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 40/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ws. zmiany jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych
Symbol: EO.0716-7/23/06

Zarządzenie nr 40/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 21 marca 2006 roku

w sprawie: zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt polegającej na dodaniu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych

Na podstawie § 46, pkt 2, lit. b) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ( zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ), w związku z § 13, pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu ( Dz.U. Nr 160 z 1998r. poz. 1074
z późniejszymi zmianami )

zarządzam co następuje:

§ 1

Rozbudowuje się jednolity rzeczowy wykaz akt Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach poprzez utworzenie końcowych klas trzeciego i czwartego rzędu w symbolach i hasłach  klasyfikacyjnych, a mianowicie:
- 4143 - Ewidencja klubów sportowych - Kat. A;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1999 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-04-11
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-11