Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 41/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ws. zmiany Zarządznia nr 41/2005 Starosty Pow. Tarn. ws. ustalenia procedury opiniowania i podpisywania umów i porozumień
Symbol: EO.0716-7/25/06

ZARZADZENIE NR 41/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 20 marca 2006 r.
 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 41/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 4 maja 2005r. w sprawie ustalenia procedury opiniowania i podpisywania umów
i porozumień.

Na podstawie art. § 10 i § 46 ust. 1 pkt 2 lit. A Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (uchwała nr XLIV/431/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29.12.2005r.), art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2001 nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), i § 55 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity - Uchwała nr XXXVI/325/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 01.02.2002r. z późniejszymi zmianami).

zarządzam co następuje:

§ 1

W   § 1 Zarządzenia Starosty Powiatu nr 41/2005 w sprawie ustalenia procedury opiniowania i podpisywania umów i porozumień wprowadza się punkty 6, 7 i 8 o następującym brzmieniu:
"6. Wpisania daty wejścia w życie umowy i jej przekazania stronie dokonuje właściwy wydział nadzorujący realizację umowy. Przekazanie umowy następuje po spełnieniu przez strony wszystkich niezbędnych warunków do jej podpisania, dotyczy to w szczególności wpłacenia kaucji przez najemcę przed podpisaniem umowy najmu, jeżeli jest ona wymagana w danym przypadku.
7. Za dopełnienie wszystkich warunków niezbędnych do podpisania umowy i wpisanie daty wejścia umowy w życie odpowiada naczelnik właściwego wydziału  nadzorującego realizację umowy.
8. Zapisy pkt 6 i 7 dotyczą także jednostek organizacyjnych i ich kierowników, nadzorujących realizację umów podpisanych przez osoby reprezentujące Powiat"

§ 2

Za wykonanie Zarządzenia odpowiedzialni są kierownicy i naczelnicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dokument utworzono: Wydział Gospodarki Mieniem
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-04-11
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-04-11