Tytuł: Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 129/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Symbol: EO.0716-7/58/2006

ZARZĄDZENIE NR  129/06
STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
Z DNIA  28 grudnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 19, pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego

zarządzam co następuje:

§ 1


Z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadza się w życie Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w brzmieniu określonym w Uchwale nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 r.

§ 2


Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, o którym mowa w § 1 ustala się z dniem 1 stycznia 2007 r. podział komórek wewnętrznych Starostwa na wydziały, biura, referaty, samodzielne stanowiska pracy – wraz z podziałem zadań – w kształcie ustalonym w załącznikach nr 1 – 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Uchyla się zarządzenie nr 103/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia
30 grudnia 2005 r. z późniejszymi zmianami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek
Data wprowadzenia: 2006-12-29
Załączniki:
1) Zarządzenie 129/2006 wraz z załącznikamiWprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-12-29
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29