Tytuł: Sesja w dniu 23 kwietnia 2024 roku

Data: 23 kwietnia 2024 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 marca 2024 roku.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla Powiatu Tarnogórskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2024-2026” (druk nr 24/2024).
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Tarnowskich Górach (druk nr 28/2024).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” (druk nr 22/2024).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2024 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 23/2024).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok (druk nr 26/2024).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2024-2028 (druk nr 27/2024).
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 25/2024).
13. Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców gminy Zbrosławice miejscowości Księży Las w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Księży Las.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu wraz z odpowiedzią na skargę (druk nr 20/2024).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 21/2024).
16. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
17. Podsumowanie działalności komisji stałych w VI kadencji.
18. Podsumowanie realizacji planów kontroli w VI kadencji.
19. Podsumowanie rozpatrywanych spraw w VI kadencji.
20. Podsumowanie pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
22. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Administrator Danych Osobowych informuje wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wejście na salę obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska
Data wprowadzenia: 2024-04-16
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2024-04-16