Tytuł: Uchwała nr 264/1785/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 listopada 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
Symbol: 264/1785/2006

Uchwała nr 264/1785/2006

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 20 listopada 2006 roku

 

 

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)w związku z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

Załącznik do uchwały nr 264/1785/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 listopada 2006 roku.

 

Uchwała Nr  ………

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ............………. roku

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 oraz art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 90, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 

 

Rada Powiatu w Tarnowskich Górach

uchwala:

 

§ 1

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1)       organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne inne niż Powiat Tarnogórski prowadzące niepubliczne szkoły placówki,

2)       organie dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Tarnogórski,

3)       ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

4)       ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

5)       szkołach - należy przez to rozumieć szkoły o których mowa w art. 2 pkt. 2 lit. a-c ustawy,

6)       placówkach - należy przez to rozumieć placówki o których mowa w art. 2 pkt. 5 i 7 ustawy,

7)       dotacji - należy przez to rozumieć dotacje o której mowa w art. 90 ust. 2a-3a ustawy, udzielona
z budżetu Powiatu Tarnogórskiego,

8)       roku - należy przez to rozumieć rok budżetowy obejmujący okres od stycznia do grudnia,

9)       miesiącu - należy przez to rozumieć miesiąc w danym roku, obejmujący okres od pierwszego
do ostatniego dnia tego miesiąca, na który jest udzielona dotacja prze organ dotujący,

10)   miesięcznym rozliczeniu dotacji - należy przez to rozumieć rozliczenie dotacji za poprzedni miesiąc
w danym roku,

11)   prognozowanej liczbie uczniów, wychowanków - należy przez to rozumieć prognozowana liczbę uczniów i wychowanków w kolejnym miesiącu roku, na który ma być udzielona dotacja,

12)   rocznym rozliczeniu dotacji - należy przez to rozumieć rozliczenie dotacji za poprzedni rok.

 

 

§ 2

 

 

1.       Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego, złożony nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

2.       Wniosek o dotacje powinien zawierać:

1)       nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej,

2)       nazwę i z adres organu prowadzącego,

3)       typ i rodzaj szkoły lub placówki,

4)       status szkoły lub placówki,

5)       numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji szkół i niepublicznych placówek prowadzonej prze Starostę Powiatu Tarnogórskiego,

6)       datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej – w przypadku szkoły niepublicznej,

7)       nazwę rachunku bankowego (nazwa i adres odbiorcy dotacji) oraz numer rachunku bankowego
(wraz ze wskazaniem nazwy banku), na który ma być przekazywana dotacja,

8)       imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby uprawnionej do miesięcznego rozliczania dotacji oraz przekazywania informacji na temat prognozowanej liczby uczniów i wychowanków w poszczególnych miesiącach roku objętych dotowaniem,

9)       planowaną liczbę uczniów i wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o dotację,
z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów i wychowanków w okresie styczeń- sierpień oraz
w okresie wrzesień- grudzień,

10)   planowaną liczbę uczniów niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 3

 

1.       Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Tarnogórski.

2.       Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionym w ust. 1, udziela się dotacji na każdego ucznia w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w przeliczeniu na jednego ucznia.

3.       Niepublicznym placówkom oświatowym na każdego wychowanka udziela się dotacji w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka tego rodzaju placówek w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat Tarnogórski.

 

§ 4

 

1.       Dotacje przekazywane są w 12 ratach (częściach) z góry w terminach określonych w ust. 4 i ust. 5.

2.       Organ prowadzący przekazuje organowi dotującemu nie później niż w ciągu 10 dni po upływie miesiąca – miesięczne rozliczenie dotacji.

3.       Rozliczenie o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać:

1)       liczbę uczniów i wychowanków w danym miesiącu, który podlega rozliczeniu,

2)       liczbę uczniów i wychowanków niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

4.      Dotacja przekazywana jest w terminie do dnia 25-go bieżącego miesiąca.

5.      Za dzień przedłożenia miesięcznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się datę wpływu miesięcznego rozliczenia dotacji do organu dotującego.

6.      Przy wyliczeniu kwoty dotacji na dany miesiąc roku, organ dotujący dokonuje jednocześnie korekty
z tytułu zmniejszenia liczby uczniów i wychowanków wynikającej z miesięcznego rozliczenia dotacji.

7.      Wstrzymuje się dotację w przypadku, gdy organ prowadzący nie przekaże organowi dotującemu miesięcznego rozliczenia dotacji określonego w ust. 2.

8.      Złożenie zaległego miesięcznego rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 7 jest podstawą
do przekazania zaległej kwoty dotacji w terminie 14 dni.

 

§ 5

 

1.       Roczne rozliczenie dotacji organ prowadzący przekazuje organowi dotującemu w terminie nie później niż do dnia 10 stycznia następnego roku.

2.       Rozliczenie powinno zawierać:

1)       datę sporządzenia rozliczenia,

2)       nazwę i z adres organu prowadzącego,

3)       określenie okresu, który podlega rozliczeniu,

4)       nazwę i adres szkoły lub placówki oświatowej na rzecz której przekazano dotację,

5)       imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby uprawnionej do rocznego rozliczania dotacji w imieniu organu prowadzącego,

6)       łączną kwotę otrzymanej dotacji w danym okresie, która podlega rozliczeniu.

 

§ 6

 

1.       Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wiarygodności danych do naliczania dotacji.

2.       Organ prowadzący jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby uczniów w szkołach i placówkach objętych dotacją.

 

 

 

 

§ 7

 

Traci moc uchwała Nr XIII/106/99 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 1999 roku
w sprawie udzielania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osoby prawne.

 

 

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2006-12-07
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-12-07