Tytuł: Uchwała nr 40/199/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".
Symbol: 40/199/2007

Uchwała nr 40/199/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 11 czerwca 2007 roku

 

w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia

 

 

 

 

 

w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art 12 pkt. 5, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1.

 

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

zmienia się kwotę 109 714 307 zł na kwotę 109 950 999 zł

 

2. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", w ppkt. d) środki własne powiatu

zmienia się kwotę 32 828 525 zł na kwotę 33 065 217 zł

 

3. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",

zmienia się kwotę 112 334 980 zł na kwotę 112 571 672 zł

 

4. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące

zmienia się kwotę 101 430 697 zł na kwotę 101 739 686 zł

 

5. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

zmienia się kwotę 61 921 071 zł na kwotę 61 926 871 zł

 

6. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące w tym: dotacje

zmienia się kwotę 7 975 527 zł na kwotę 7 947 192 zł

 

7. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. a) wydatki bieżące w tym: wydatki na obsługę długu  

zmienia się kwotę 87 800 zł na kwotę 81 550 zł

 

8. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",  ppkt. b) wydatki majątkowe

zmienia się kwotę 10 904 286 zł na kwotę 10 831 986 zł

 

9. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w ppkt. c) "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego"           

zmienia się kwotę 3 383 427 zł na kwotę 3 355 092 zł

 

10. w § 2 zmienia się treść pkt. 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Zatwierdza się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu:

a)       Stan środków na początek okresu                                                                   478 505 zł,

b)       dochody                                                                                                     1 168 345 zł,

c)       wydatki                                                                                                     1 646 850 zł."

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. zgodnie                            z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 11 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dochodów własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 4.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

 

§ 5.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 15 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

 

§ 6.

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 21 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego na 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

 

§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 9.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 

                                               Uzasadnienie

 

Do budżetu Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody Powiatu Tarnogórskiego:

 

1. dokonano zwiększenia planu w:

- rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 70 875 zł

- rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  o kwotę 3000 zł

- rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne  490 zł

- rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę o kwotę 1 461 zł

- rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 64 908 zł

- rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 20 000 zł

- rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 200 zł

- rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 340 zł

- rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 50 zł

- rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne - 75 368 zł

Środki te stanowią dochody własne pozyskane przez jednostki budżetowe z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym

- wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego

- zwrot kosztów mediów

- sprzedaży złomu.

Środki te zwiększyły wydatki w tych samych rozdziałach i zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z prowadzeniem jednostek.

 

2. dokonano zmiany planu  w rozdziale 80195 - Pozostała działalność. Zmiana ta dotyczy zmiany klasyfikacji dochodów pozyskanych na realizację programu "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

 

II. Wydatki Powiatu Tarnogórskiego

  1. dokonano zmniejszenia w planie w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 135 625 zł. w tym:

- zmniejszenie o kwotę 35 625 zł spowodowana jest rezygnacją z dotacji dla miasta Piekary Śląskie na realizację porozumienia w sprawie usprawnienia komunikacji w Powiecie Tarnogórskim i  Piekarach Śląskich poprzez rozbudowę fragmentów dróg wojewódzkich nr 911 i 908. Środki te z kolei przeznaczono na:

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł spowodowane jest zmianą  Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w wyniku której, zostały przekazane zadania realizowane przez ZDP do Wydziału Gospodarki Mieniem, w związku z czym również przeniesiono środki na powyższy cel. Zadania dotyczą regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi Powiatowe, tj.:

§        dokończenie podziałów gruntów (nieobjętych inwestycją) Tworóg - Świniowice,

§        droga Księży Las - Łubie,

§        ul. Piłsudskiego, Bytomska, Legionów i Częstochowska w Tarnowskich Górach,

§        Brynica - Przysieki - Zendek,

§        ul. Lasowicka w Gminie Świerklaniec (pod ścieżki rowerowe),

§        ul. Nałkowskiej w Radzionkowie.

 

 

 

2. dokonano zwiększenia planu w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów o kwotę 6 250 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę stypendiów Starosty Tarnogórskiego dla  najzdolniejszych studentów. Kwota powyższa została przesunięta z rozdziału 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez Powiat i stanowiła zabezpieczenie poręczonego kredytu zaciągniętego przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

3. zwiększono plan wydatków w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 9 720 zł. Środki te przeznaczone są na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Cała kwota odpisu była zaplanowana w budżecie w rozdziale 80195 - Pozostała działalność.   

 

III.  Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Dokonano zmian w planie rachunku dochodów własnych korygując go o plan środków na początek okresu

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2007-06-15
Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 40/199/2007Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2007-06-15
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-15