Tytuł: Uchwała nr 89/405/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22/115/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.
Symbol: 89/405/2007

Uchwała nr 89/405/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 31 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 22/115/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity  Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późn. zm. z 2001 roku ), wykonując zapisy Uchwały
nr XXV/197/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2004 r.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       W § 8 dodaje się ust. 7 o następującej treści:

       "Samodzielne stanowisko ds. Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach - ZCH".

2.      W Rozdziale V - Zakres zadań komórek organizacyjnych Powiatowego Zakładu Budżetowego dodaje się § 17 a o następującej treści:

     "Do zakresu zadań podstawowych Samodzielnego stanowiska ds. Zakładów Chemicznych   w Tarnowskich Górach należy w szczególności:

1)       monitorowanie pracy oczyszczalni ścieków i sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej dla Starosty Powiatu Tarnogórskiego występującego jako reprezentant Skarbu Państwa, Wojewody Śląskiego oraz dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

2)       nadzór nad zabezpieczeniem terenów po byłych Zakładach Chemicznych,

3)       nadzór nad właściwym sposobem rekultywacji i rewitalizacji terenów po byłych Zakładach Chemicznych stanowiących własność Skarbu Państwa,

4)       koordynowanie harmonogramów pracy portierów zatrudnionych przy dozorowaniu Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach,

5)       nadzór nad dozorowaniem placu budowy i Centralnym Składowisku Odpadów,

6)       nadzór nad dozorowaniem budynku dyrekcji w soboty i święta, a także w dni robocze w ruchu ciągłym,

7)       nadzór nad prowadzeniem ewidencji ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu byłych Zakładów Chemicznych,

8)       nadzór nad kontrolą ładunków wwożonych na teren i wywożonych z terenu przedsiębiorstwa,

9)       kontrola nad prowadzeniem ewidencji osób przebywających na terenie placu budowy i Centralnym Składowisku Odpadów,

10)   kontrola nad prowadzeniem ewidencji maszyn budowlanych znajdujących się  na terenie placu budowy".    

3.       W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zakładu Budżetowego zmienia się nazwę stanowiska pracy z "Samodzielnego stanowiska ds. nadzoru inwestorskiego" na "Inspektora
ds. budowlanych".

  

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/405/2007 Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2007 roku

 

 

PODZIAŁ ETATÓW

 

 

 

Nazwa działu, sekcji lub samodzielnego stanowiska pracy

Ilość etatów

Dyrektor

1

Dział Księgowo - Finansowy

 

 Główny Księgowy

1

 Dział

2

Sekcja Administrowania Zasobami
 Mieszknioowymi, Spraw Osobowych
 i BHP

 

 Kierownik Sekcji

1

 Sekcja

2

Główny Specjalista ds. Zakładów Chemicznych
w Tarnowskich Górach

1

Dział Usług

 

 Kierownik Działu

1

 Dział

zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 12) Regulaminu Organizacyjnego

                 Sekcja Techniczna

 

 Kierownik Sekcji

1

 Sekcja

zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 12) Regulaminu Organizacyjnego

       Inspektor ds. budowlanych

1

Radca Prawny

1

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2008-01-04
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2008-01-04