Tytuł: Uchwała nr 177/848/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Przedsiębiorczość dla ambitnych".
Symbol: 177/848/2009

Uchwała nr 177/848/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 stycznia 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Przedsiębiorczość dla ambitnych".

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Przedsiębiorczość dla ambitnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia".

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Załącznik do uchwały nr 177/848/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 roku

                                            

 

Uchwała nr      /         /2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ................. 2009 roku

 


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Przedsiębiorczość dla ambitnych"

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 5 ust. 3 pkt.2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 z 2005 r.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Przystąpić do realizacji projektu pn. "Przedsiębiorczość dla ambitnych" współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". 

 

 

§ 2

Budżet projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 597 720 zł, w tym 444 600,00 zł w roku 2009 oraz 153 120 zł w roku 2010.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-01-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-01-19