Tytuł: Uchwała nr 177/853/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej
Symbol: 177/853/2009

Uchwała nr 177/853/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 stycznia 2009 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu edukacji pozaszkolnej

 

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt. 1 i 22 i art. 32, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/296/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 roku z późn. zm.) na 2009 rok

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tarnogórskiego realizowane w okresie od 1.03.2009 roku do 31.12.2009 roku

 

§ 2

 

Celem konkursu ofert jest realizacja zadań Powiatu Tarnogórskiego w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

§ 3

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się w terminie od 1.03.2009 roku, a kończy nie później niż 31.12.2009 roku.

 

§ 4

 

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające statutowo w obszarze edukacji, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego:

a)organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873),

b)osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 5

 

1. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznacza kwotę  210 000 zł.

2. Wysokość  środków  przekazana  na  realizację  zadania  tego  samego  rodzaju w 2008 r. wynosiła
186 500 zł.

§ 6

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 16 lutego 2009 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., nr 264 poz. 2207) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 pokój nr 1.

2. Do oferty należy dołączyć:

a. harmonogram realizacji zadania,

b. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania).

c. aktualny statut,

d.    sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok (lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty),

e.    sprawozdanie finansowe (tj. bilans, rachunek wyników/rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności). Nie dotyczy kościelnych osób prawnych nie prowadzących działalności gospodarczej,

3. Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej zatytułowanej OTWARTY KONKURS OFERT  Z ZAKRESU EDUKACJI POZASZKOLNEJ zaadresowanej na Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul Karłuszowiec 5. Na kopercie  konieczne jest również umieszczenie danych oferenta.

 

§ 7

 

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Merytoryczna wartość zadania - zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego, innowacyjność zadania, zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej (punktacja od 0 do 7 punktów).

2. Organizacyjne - w tym zasoby rzeczowe, kadrowe, doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć , zakładani partnerzy i beneficjanci ( punktacja od 0 do 5 punktów).

3. Finansowe - wysokość wkładu własnego

20% - 39% 1 punkt,

40% - 49% 2 punkty,

50% - 59% 3 punkty,

60% - 69% 4 punkty,

70% i więcej - 5 punktów.

4. Liczba uczestników zajęć (punktacja od 0 do  5 punktów).

5. Zasięg terytorialny oferty (punktacja od 0 do  5 punktów).

6. Okres prowadzenia zajęć (punktacja od 0 do 5 punktów).

 

§ 8

 

1. Koszty kwalifikowane stanowią:

a)  wydatki materiałowe  konieczne do realizacji programu zajęć,

b)  koszty usług związanych z prowadzeniem zajęć,

c)  koszty  związane z wynajmem bazy lokalowej dla celów realizacji przedsięwzięcia,

d)  wydatki osobowe,

e) w przedsięwzięciach o charakterze przeglądów, festiwali prezentacji, wystaw, wydawnictw - opracowania autorskie, działania promocyjne, usługi specjalistyczne i techniczne oraz zakup wyposażenia,

f)   wyżywienie i zakwaterowanie na zawodach, obozach, itp,

g) transport sprzętu i  osób

h) obsługa sędziowska, medyczna, techniczna,

i)  ubezpieczenie sprzętu i uczestników (bez ubezpieczeń komunikacyjnych),

j)  opłaty startowe i licencyjne,

k) nagrody za osiągnięte wyniki

l)  umowy zlecenia z trenerami, instruktorami i szkoleniowcami,

m) zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego do realizacji zadania

n)  koszty ściśle związane z realizacją zadnia: obsługa finansowa, opłaty telekomunikacyjne, biurowe, pocztowe, bankowe, kserograficzne,

o) inne związane bezpośrednio z realizacją zadania.

 

§ 9

 

1. Wsparcie finansowe nie będzie udzielone jeśli:

a) organizator nie spełnia wymogów formalnych, tj. nie jest podmiotem określonym w § 4 uchwały,

b) wysokość wnioskowanej dotacji przekracza 80% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania,

c) organizator przedsięwzięcia nie ujawni zasad promocji imprezy,

d) zadanie nie będzie obejmowało swym zasięgiem gmin Powiatu Tarnogórskiego,

e) wnioskowane dofinansowanie obejmować będzie koszty utrzymania etatowych pracowników administracji organizatora, utrzymania jego biur i inne koszty własne nie związane z organizacją projektu,

f) organizacja nie wykazała wykonania i nie rozliczyła ostatniego projektu finansowanego z budżetu powiatu zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

 

§ 10

 

1. Nie będą rozpatrywane oferty:

a)  niekompletne,

b) złożone po terminie - w przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego,

c)  nieczytelne,

d)  nie zawierające zapisów określonych ustawą jak również niniejszą uchwałą. 

2.  Komisja konkursowa może wyznaczyć oferentom dodatkowy termin do uzupełnienia braków formalnych ofert.

3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 2 oferty złożone wadliwie lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia.

4. Wyżej wymienione dokumenty (także kserokopie dokumentów) muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu, Wszystkie kserokopie powinny mieć adnotację "za zgodność z oryginałem".

 

§ 11

 

1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy uchwala Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach.

2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

3. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie. Ponadto wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl

4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

 

§ 12

 

1. Warunkiem zawarcia umowy jest:

a)   prawidłowe rozliczenie dotacji wcześniej uzyskanych z Powiatu Tarnogórskiego,

b)   w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,

c)   określenie zasad promocji Powiatu Tarnogórskiego w ramach realizacji zadania. 

2. Obowiązujący formularz oferty dostępny jest w:

a) Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Karłuszowiec 5 w pokoju nr 108,

b)   na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl 

 

§ 13

 

Zarząd Powiatu może odstąpić od podpisania umowy lub wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy (w całości lub części) w przypadku wystąpienia choćby jednej z poniższych okoliczności:

  1. braku realizacji zadania lub jego nienależytego wykonania przez podmiot,
  2. wydatkowania dotacji niezgodnie z celami i zasadami określonymi w umowie,
  3. podania w ofercie nieprawdziwej informacji na podstawie której przyznano dotację
  4. utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot lub jego reprezentantów, bądź kiedy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną bądź finansową oferenta.

§ 14

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.02.2009 r.

  

§ 15

 

Konkurs podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura
Data wprowadzenia: 2009-01-19
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-01-19