Tytuł: Uchwała nr 194/949/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część wschodnia i część zachodnia.
Symbol: 194/949/2009

Uchwała nr 194/949/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 marca 2009 roku

 

w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część wschodnia i część zachodnia.

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 59, ust. 1 i 2 uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Pozytywnie zaopiniować projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część wschodnia i część zachodnia przedstawiony w piśmie Burmistrza Miasta Kalety  B-7321/4/2008/09 z dnia 21 lutego 2009 roku.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Burmistrz Miasta Kalety na podstawie art. 17, pkt. 7 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.) pismem B-7321/4/2008/09 z dnia 21 lutego 2009 roku zwrócił się z prośbą o uzgodnienie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety - część wschodnia i część zachodnia w zakresie zgodności z programami zadań celu publicznego szczebla ponadgminnego.

            Zmiany odnoszące się do części wschodniej mają charakter porządkujący natomiast odnoszące się do części zachodniej polegają na uszczegółowieniu zapisów w § 6, 7 i 10 planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety.

            Zgodnie z opiniami poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego proponuje się pozytywnie zaopiniować ww. projekt zmiany.

             

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2009-04-09
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-04-09