Tytuł: Uchwała nr 194/953/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.
Symbol: 194/953/2009

Uchwała nr 194/953/2009
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 26 marca 2009 roku


w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.


Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5c, pkt 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz  §2 i §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z  2003 r. Nr 189, poz. 1855)


Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1

Powołać komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w następującym składzie:

1.        Józef Korpak - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę -   Przewodniczący Komisji

2.        Sławomir Wilk  - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę- Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.        Maria Rogocz - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  -  Członek Komisji

4.        Mirosław Papiernik  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny -  Członek Komisji

5.        Jadwiga Pszoniak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny  -  Członek Komisji

6.        Aleksandra Dyla - przedstawiciel organu sprawującego nadzór  pedagogiczny  - Członek Komisji

7.        Andrzej Ecler - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły -  Członek Komisji

8.        Marcin Howaniec - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły - Członek Komisji

9.        Grażyna Kowalska - przedstawiciel Rodziców  Uczniów Szkoły  -   Członek Komisji

10.    Joanna Żakowska  - przedstawiciel Rodziców Uczniów Szkoły  -  Członek Komisji

11.    Joanna Stomska        - przedstawiciel KM NSZZ "Solidarność"

    Oświata Ziemi Tarnogórskiej  -   Członek Komisji

12.    Małgorzata Durlak  - przedstawiciel  ZNP Oddział Tarnowskie Góry  -   Członek Komisji

§ 2

Ustanowić Jolantę Sorn - Tomczewską - pracownika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej - jako sekretarza komisji uprawnionego do dokumentowania przebiegu jej prac.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2009-04-09
Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-04-09