Tytuł: Uchwała nr 206/1011/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.
Symbol: 206/1011/2009

Uchwała nr 206/1011/2009

 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5, art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)oraz art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249 poz.2104z późn. zm)

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu uchwala:

 

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 54 100 zł z tego:

 

1.rezerwę ogólną w wysokości 10 500 zł przeznaczyć na:

 

- współorganizację II edycji Metropolitalnego  Święta Rodziny w kwocie 8 000 zł

- dofinansowanie organizacji konferencji gospodarczej w ramach jubileuszu 15-lecia istnienia Tarnogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach w kwocie 2 500 zł

 

 2. rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 43 600 zł przeznaczyć na:

 

-dofinansowanie zakupu  zestawów komputerowych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w kwocie 5 000 zł

- wykonanie oświetlenia nocnego kompleksu boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach w kwocie 2 196 zł

- remont pomieszczenia na lokal wyborczy w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w kwocie 2 000 zł

- zakup nagród, dyplomów, podziękowań i niezbędnych materiałów   biurowych potrzebnych do organizacji  VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach w kwocie 2 500 zł

- zakup drabinek oraz słupów wraz  z siatką do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych  w kwocie 9 790 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  dla emerytowanych nauczycieli i rencistów w kwocie 22 114 zł w następujących jednostkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach w kwocie 201 zł

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w kwocie 7 751 zł

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w kwocie 7 228 zł

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w kwocie 1 635 zł

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w kwocie 4 715 zł

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w kwocie 584 zł

 

§2

 

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy:

ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 18 315 zł na kwotę 7 815 zł.

 

ust.3 celową  na wydatki związane z oświatą

zmienia się kwotę 1 362 890  zł na kwotę 1 319 290 zł

 

 

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

                                                                                 

§4

 

 

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości 54 100 zł z tego:

 

1.rezerwę ogólną w wysokości 10 500 zł przeznaczyć na:

 

- współorganizację II edycji Metropolitalnego  Święta Rodziny w kwocie 8 000 zł

- dofinansowanie organizacji konferencji gospodarczej w ramach jubileuszu 15-lecia istnienia Tarnogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach w kwocie 2 500 zł

 

 2. rezerwę celową na wydatki związane z oświatą w wysokości 43 600 zł przeznaczyć na:

 

-dofinansowanie zakupu  zestawów komputerowych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w kwocie 5 000 zł

- wykonanie oświetlenia nocnego kompleksu boisk przy ul. Pokoju 14 w Tarnowskich Górach w kwocie 2 196 zł

- remont pomieszczenia na lokal wyborczy w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w kwocie 2 000 zł

- zakup nagród, dyplomów, podziękowań i niezbędnych materiałów   biurowych potrzebnych do organizacji  VI Powiatowego Festiwalu Piosenki Religijnej Dzieci i Młodzieży w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach w kwocie 2 500 zł

- zakup drabinek oraz słupów wraz  z siatką do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych  w kwocie 9 790 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  dla emerytowanych nauczycieli i rencistów w kwocie 22 114 zł w następujących jednostkach:

I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach w kwocie 201 zł

Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w kwocie 7 751 zł

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w kwocie 7 228 zł

Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach w kwocie 1 635 zł

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w kwocie 4 715 zł

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w kwocie 584 zł

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska
Data wprowadzenia: 2009-06-01
Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 206/1011/2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-06-01
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-01